eGON útočí na kontrolu státu

25.duben 2013   Autor :  Jan Beneš

Vy ještě neznáte eGONa? Pak to pojďme společně napravit! eGON je v přeneseném slova smyslu živý organismus, který je spojen s využitím nově dostupných možností v oblasti informačních a komunikačních technologií.

Když je o něm řeč, sluší se napsat, že podle webu Ministerstva vnitra České republiky jsou životní funkce eGONa zajištěny jednak prsty v podobě Czech POINTu, dále oběhovou soustavou, kterou má tvořit tzv. Komunikační infrastruktura veřejné správy, srdcem je pak zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a konečně mozkem jsou základní registry veřejné správy upravené zákonem o základních registrech. A právě základní registry ve spojení s datovou schránkou jsou hlavním tématem tohoto článku.

Co je přínosem základních registrů?

Smyslem celého systému je zejména skutečnost, že fyzické či právnické osoby nemusí díky základním registrům opakovaně dokládat již jednou doložené údaje. Zákonná úprava základních registrů rozlišuje celkem čtyři druhy.

Zaprvé registr obyvatel, ve kterém jsou vedeny údaje o občanech České republiky a cizincích, kteří mají povolen pobyt v České republice, zadruhé registr osob, shromažďující informace o právnických osobách a jejich organizačních složkách, podnikajících fyzických osobách a orgánech veřejné moci.

Zatřetí se jedná o registr územní identifikace a nemovitostí, ve kterém jsou informace o adresách, parcelách a budovách, a konečně registr práv a povinností, který obsahuje informace pro řízení přístupu k údajům ostatních zmiňovaných základních registrů, přehled o jednotlivých agendách, které orgány veřejné moci provádějí, a informace o rozhodnutích týkajících se občanů a právnických osob vedoucích ke změně údajů v základních registrech.

Transparentnosti veřejné správy napomáhají datové schránky

Zmiňované spojení srdce a mozku virtuálního eGONa v praxi spočívá v povinnosti státu zdarma poskytnout tzv. záznam o využívání údajů v  základním registru osob a základním registru obyvatel. Tento záznam obsahuje údaje za každý uplynulý kalendářní rok. Podmínkou je zřízená a zpřístupněná datová schránka dotyčné osoby, přičemž tato služba je ze strany státu zdarma.

Velice lehce se tak dozvíte, kdo nahlížel do vašich údajů vedených v základním registru obyvatel či osob. Samotná myšlenka automatizovaného zasílání záznamů o využívání údajů v jednotlivých základních registrech (a navíc zdarma) je určitě krokem vpřed pro kontrolu celé veřejné správy ze strany občana, který díky tomu získá přehled o tom, kdo z veřejné správy, kdy a proč se o něho zajímal.

Jaká je praxe?

Správa základních registrů začala 15. března 2013 rozesílat roční výpisy ze základního registru obyvatel a registru osob. Vzhledem k nedávnému zahájení provozu základních registrů k 1. červenci 2012 se informace za loňský rok týkají pouze druhé poloviny roku 2012. Právnické osoby a fyzické podnikající osoby, které mají aktivní datovou schránku, tak již nejspíše obdržely záznam za kalendářní rok 2012 o tom, kdo nahlížel do jejich údajů vedených v základním registru osob.

Obdobná situace se týká občanů České republiky a cizinců, kteří mají povolen pobyt v České republice v případě registru obyvatel, pokud mají datovou schránku fyzické osoby (nikoliv pouze podnikající fyzické osoby). V obou případech můžete v datové schránce očekávat dokument s názvem Záznam o využívání údajů v registru osob nebo Záznam o využívání údajů v registru obyvatel.

Co dělat, když se mi obsah záznamu nelíbí?

Pokud by fyzická či právnická osoba měla jakékoli pochybnosti o oprávněnosti přístupu uvedených subjektů k údajům vedeným v základním regi­stru osob, může se obrátit přímo na příslušný subjekt s žádostí o poskytnutí doplňujících informací. Toto právo jí náleží ze zákona o svobodném přístupu k informacím včetně případné zákonné obrany při odmítnutí poskytnutí takových informací.

Konečně se sami od státu dozvíme kdy, kdo a proč!

Existence záznamů o využívání údajů v základním registru je určitě velké plus pro transparentnost fungování celé veřejné správy. Každý, kdo má datovou schránku, nyní automaticky zdarma získá zprávu, kdo si prohlížel jeho osobní údaje či údaje jeho společnosti vedené v základních registrech, jaký orgán veřejné moci a za jakým účelem si informace zjišťoval. Pro občana a další subjekty se jedná o komfort, který by každý z uživatelů měl díky datové schránce aktivně využívat a hlavně si svůj přehled pořádně přečíst a nenechat „své“ úředníky dělat, co se jim zlíbí.