Rok 2013 a změny v podnikatelské legislativě

20.prosinec 2012   Autor :  Jakub Kříž

Datum 1. ledna nebývá pouze dnem svátečním, kdy se rodiny setkávají k novoročnímu obědu a kdy si lidé dávají vznešená předsevzetí do dalšího roku. Každoročně je 1. leden také dnem legislativních změn – pravidelně tento den nabývá účinnosti řada nových právních předpisů.

 

Pojďme se podívat, co nového přinese úterý 1. ledna 2013 podnikatelům. A předesílám, že o dani z přidané hodnoty psát nebudeme – neboť ještě počátkem prosince není jasné, jak bude v roce 2013 vysoká. Věnovat se nebudeme ani důchodové reformě, o které je toho napsáno na jiných místech více než dost.

Reorganizace české daňové správy

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky dojde od 1. 1. 2013 k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Stávající soustava územních finančních orgánů bude nahrazena orgány Finanční správy, které budou tvořit Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství, 14 finančních úřadů a Specializovaný finanční úřad. Stávající soustava územních finančních orgánů na konci roku zanikne.

Finanční úřady budou organizovány na krajském principu, jejich sídla se budou nacházet přímo v krajských městech a v hlavním městě Praze. Jejich součástí však budou i územní pracoviště, která se nacházejí v místech zanikajících finančních úřadů. Novinkou je zřízení Odvolacího finančního ředitelství se sídlem v Brně, které bude jako čistě odvolací orgán vykonávat svou působnost pro celé území České republiky. 

Běžný uživatel tuto změnu příliš nepocítí – až na jednu výjimku. Noví majitelé nemovitostí budou vyplňovat a podávat pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje. Taktéž úhradu daně provedou za všechny nemovitosti v kraji jedinou platbou.

Daně z příjmů a z převodu nemovitostí

U fyzických osob dojde k redukci výdajových paušálů. Současně bude zrušen nárok na slevu na manželku a daňové zvýhodnění na dítě pro fyzické osoby, které si uplatňují výdaje procentem z příjmů. To bude platit v případě, že součet základu daně, u kterých byly výdaje tímto způsobem uplatněny, je vyšší než 50 % z celkového základu daně poplatníka. Pro osoby s vyšším příjmem než je 48násobek průměrné mzdy, se současně zavádí solidární zvýšení daně z příjmů. To by mělo mít přechodný charakter a mělo by skončit rokem 2015.

Od 1. ledna 2013 bude také zvýšena daň z převodu nemovitostí ze stávajících 3 % na 4 %.

Zrušení snížené sazby minimální a zaručené mzdy

Mladistvým, zaměstnancům v prvním pracovním poměru a poživatelům invalidního důchodu nemusel podle stávající úpravy zaměstnavatel vyplácet celou sazbu minimální nebo zaručené mzdy, ale pouze její sníženou část. Tato možnost se od 1. ledna 2013 ruší a i těmto kategoriím zaměstnanců bude muset zaměstnavatel vyplácet celou výši minimální, případně zaručené mzdy. 

Nové sazby cestovních náhrad

Pro rok 2013 čekají nejen podnikatele nové sazby cestovních náhrad. Sazba základní náhrady za 1 km jízdy osobním automobilem by měla klesnout o 10 haléřů na 3,60 Kč.

Změny v exekucích

Velké změny nastanou v oblasti exekucí vykonávaných soudními exekutory. Změny dopadnou jak na samotné soudní exekutory, tak logicky také na postavení dlužníků i věřitelů.

Nově se zavádí institut předžalobní výzvy. Věřitel bude povinen nejméně sedm dní před podáním žaloby zaslat dlužníkovi výzvu k zaplacení dluhu. Povinností bude výzvu zaslat, nikoliv zařídit její doručení. Nesplnění této povinnosti bude mít negativní dopad na nárok na náhradu nákladů soudního řízení. Stejně tak dlužníci jistě uvítají povinné slučování více exekučních řízení v jedno. Tím může dojít ke značnému ušetření jejich výdajů. Ke stejnému účelu bude sloužit i limit na cestovné, které si může exekutor napočítat jako své výdaje.

Exekutory jistě nepotěší, že přijdou o možnost pořizovat exekutorské zápisy s doložkou vykonavatelnosti. Doložky přímé exekuční vykonavatelnosti bude nově možné uzavřít pouze u notáře. Pří výkonu exekucí budou exekutoři zatíženi novými povinnostmi: například průběh mobiliární exekuce budou muset na žádost zaznamenávat na zvukový videozáznam.

Dlužníci si polepší i v případě, že obětí exekuce se stane jejich družstevní byt. Nově bude moci být zpeněžen formou dražby, čímž se dosáhne vyšší výnosnosti. 

Novelizace exekutorského řádu směřuje také proti „falešným exekutorům“, tedy nejrůznějším vymahačským a inkasním agenturám, které se rády označují za exekutory. Tyto komerční subjekty nebudou moci nadále používat označení, které by je mohlo učinit zaměnitelnými s řádnými soudními exekutory.

Církevní restituce

První lednový den nabyde účinnosti zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. V důsledku jeho přijetí dojde k odblokování podstatné části majetku dosud blokovaného podle zákona o půdě. Další část majetku bude vydána církvím. Lze proto usuzovat, že se otevřou nové podnikatelské příležitosti. Dosud blokovaný majetek bude moci být hospodářsky využíván – a to jak církvemi, tak obcemi, které nejsou zahrnuty mezi povinné osoby a majetek vydávat nebudou.

Nové soukromé právo

Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích nabývají účinnost až o rok později – 1. ledna 2014. S ohledem na rozsah změn je však nejvyšší čas zajímat se o novou podobu těchto dvou nejdůležitějších soukromoprávních předpisů. Obchodní společnosti by měly analyzovat, zda se jejich vnitřní poměry přizpůsobí nové právní úpravě či zda se i nadále budou řídit dosluhujícím obchodním zákoníkem. Všichni by pak měli pečlivě prostudovat svoji smluvní dokumentaci a přizpůsobit ji novinkám účinným od roku 2014.