Daňové změny od roku 2014

20.prosinec 2013   Autor :  Luboš Jemelka

Je standardem posledních let, že se rok co rok mění právní úprava daní. Ne jinak tomu bude i v roce 2014, kdy dochází k řadě změn hned v několika daňových zákonech. Tomu, o jaké změny se jedná a nakolik jsou zásadní, se budu věnovat v následujícím textu.

Změny v daňových zákonech

Od 1. ledna 2014 nabývá účinnosti nebo se mění řada zákonů, a to rovněž zákony daňové. Určitá nejistota, zda budou změny zavedené prostřednictvím zákonných opatření Senátu platit, skončila 27. listopadu, kdy byla všechna zákonná opatření (vč. zákonných opatření č. 340 / 2013 Sb. a 344 / 2013 Sb., přinášejících daňové změny) potvrzena Poslaneckou sněmovnou. 

V případě daně z nabytí (převodu) nemovitostí zůstane zachován současný stav (přestože předchozí vláda původně navrhovala změnu), tedy poplatníkem bude i nadále prodávající a kupujícímu zůstává úloha ručitele. Nově (díky zákonnému opatření č. 340 / 2013 Sb.) se však mohou tyto strany od zákona odchýlit a dohodou stanovit, že daň zaplatí kupující. Novinkou je také možnost odečíst si od základu daně náklady na pořízení znaleckého posudku. Pokud by dodán nebyl, stanoví se daň jako 75 % směrné hodnoty nemovitosti (její ceny v místě obvyklé) nebo ceny zjištěné podle zákona o oceňování majetku. K úpravám dochází rovněž v zákonu o dani z nemovitostí, nicméně ty souvisí zejména s novou soukromoprávní úpravou nemovitostí, podle které budou (až na výjimky) stavby považovány za součást pozemku. Pro účely daně budou ovšem i nadále posuzovány samostatně. 

Pokud jde o zdanění investičních fondů a dividend, přestože se předchozí vláda snažila o jejich daňové zvýhodnění, Senát tuto změnu zamítl z obavy o výpadek příjmů do rozpočtu. Zachována tak zůstane současná úprava zdanění investičních fondů a zavedeno nebude ani osvobození dividend. V případě cenných papírů však ke změně dojde. Dosavadní lhůta šesti měsíců, která je podmínkou pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů v případě fyzických osob, bude prodloužena na tři roky.

U daně z příjmů dochází k tomu, že v příštím roce od ní budou ­osvobozeny fyzické osoby, u kterých ­nepřesáhnou tzv. příjmy z příležitostných ­činností hranici 30 tis. Kč za rok. V současnosti přitom platí, že se tyto příjmy osvobozují od daně pouze do 20 tis. Kč za rok. Fyzické osoby, které poskytují dary na veřejně prospěšné účely, budou nově zvýhodněné tím, že se maximální limit pro daňově uznatelný dar zvýší na 15 % (ze současných 10 %). Zásadnější změnou pak bude zrušení tzv. ­zaměstnaneckých paušálů. Dále dochází (zákonným opatřením č. 344 / 2013 Sb.) například ke zvýšení hranice pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti na základě dohod o provedení práce. Tato hranice se zvyšuje z dosavadních 5 tis. Kč na nových 10 tis. Kč. Do stejné částky (místo dosavadních 7 tis. Kč) budou zdaněny přímo vydavatelem i autorské honoráře. 

V neposlední řadě pak dochází (zákonem č. 502 / 2012 Sb.) u daně z přidané hodnoty ke změně v tom, že přiznání k DPH bude muset být podáváno, s výjimkou fyzických osob s obratem do 6 mil. Kč, výhradně v elektronické formě. 

Další změny budou následovat

K ještě větším daňovým změnám zřejmě dojde od roku 2015. I kdyby nová vláda již sama další změny neprosadila (což ovšem nelze očekávat), došlo by v roce 2015 k nabytí účinnosti zbytku daňové reformy schválené již dříve v podobě zákona č. 458 / 2011 Sb. Dle této reformy má být zrušen například výpočet daně z takzvané superhrubé mzdy nebo mají být omezeny odpočty zaplacených úvěrů z hypoték. Nově ustavená vláda však bude mít zřejmě ještě dostatek času k tomu, aby mohla tyto změny upravit k obrazu svému a případně přidat i nejednu změnu další.