JUDr. Mgr. Luboš Jemelka

(narozen 1979)

Luboš Jemelka Absolvoval v roce 2003 Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (obor: právo a právní věda) a v roce 2005 Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze (obor: politologie). V letech 2004 až 2007 působil na odboru legislativy a koordinace předpisů Ministerstva vnitra. Jako lektor na správní řád se podílel na přípravě veřejné správy na nový správní řád. Vyučuje předměty související se správním právem na vysoké škole CEVRO Institut. Od roku 2007 pracuje jako vedoucí referátu správního řízení ČNB a působí jako tajemník rozkladové komise ČNB. Je členem pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády a Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu. Spolupracuje rovněž s Městskou policií hlavního města Prahy a věnuje se problematice správního trestání. Je spoluautorem komentáře k tabákovému zákonu a k zákonu o návykových látkách, komentáře k zákonu o přestupcích a přestupkovému řízení, komentáře ke správnímu řádu, komentáře k zákonu o obecní policii, komentáře k zákonu o sdružování občanů, k zákonu o právu shromažďovacím a k zákonu o právu petičním nebo studijní příručky ke Správnímu řádu. Publikuje články v odborných časopisech (jako např. Právní rozhledy, Veřejná správa, Právník nebo Časopis pro právní vědu a praxi) a podílel se na publikacích Správní řád v praxi a Vedení obce v praxi.
Luboš Jemelka je stálým spolupracovníkem CI Consult & Research – se specializací na oblast práva a legislativy.

Zpět na seznam autorů


Seznam článků autora:

Monitoring domácí legislativy - leden 2011

31. květen 2011  

Předpisy, u kterých bylo zahájeno připomínkové řízení. Předpisy, které byly předloženy na jednání vlády a další. Celý článek

Trestní sankce pro právnické osoby

17. květen 2011  

Podle návrhu nové právní úpravy, která byla nedávno schválena vládou, by měla být do právního řádu České republiky zavedena trestní odpovědnost právnických osob. Celý článek

Opatrovník ve správním řízení se zřetelem na řízení vedená krajskými úřady

 

Následující příspěvek je věnován institutu opatrovnictví, zejména pak v praxi krajských úřadů. Popsána a vysvětlena je nejen současná právní úprava týkající se ustanovení opatrovníka podle § 32 správního řádu, ale zmíněny jsou rovněž další skutečnosti, které s touto problematikou souvisejí. Autor poukazuje na určité sporné otázky týkající se opatrovnictví, na které stále existují rozdílné pohledy a kterým by proto měla být věnována zvýšená pozornost. Klíčová slova: opatrovník, správní řízení, vhodná osoba, náhrada nákladů Celý článek

Pár poznámek k problematice místního referenda

 

Abstrakt: Následující příspěvek je věnován některým skutečnostem týkajícím se institutu místního referenda podle zákona č. 22/2004 Sb., místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, resp. referenda jako takového. Přibližuje změny, které v této oblasti provedl s účinnosti od 1. července 2008 zákon č. 169/2008 Sb., poukazuje na některé sporné otázky zákona o místním referendu, kterým by měla být věnována zvýšená pozornost, a zamýšlí se nad významem této formy přímé demokracie v právním řádu České republiky. Klíčová slova: přímá demokracie, referendum, nepřípustnost konání místního referenda, oprávněná osoba, platnost a závaznost rozhodnutí v místním referendu Celý článek

Problematika neúplných odvolání ve správním řízení

 

Předmětem tohoto článku je problematika neúplných, resp. takzvaných blanketních odvolání. Tato odvolání nejsou v praxi nijak neobvyklá a způsobují správním orgánům nemalé problémy. Na jejich vyřizování totiž nebývá zcela jednoznačný názor a ani odborné komentáře ke správnímu řádu se touto problematiku dostatečným způsobem nezabývají. Tímto článkem pochopitelně nemohu stanovit jediný možný výklad týkající se těchto odvolání, mohu však ozřejmit některé související skutečnosti a doporučit určitá řešení, která považuji za nesprávnější. S problematikou neúplných a blanketních odvolání se setkávají správní orgány všeho druhu, jak například krajské úřady (které vedou odvolacích řízení nejvíce), tak také ústřední správní úřady, kde je celá situace o to komplikovanější (což mohu potvrdit z vlastní zkušenosti) v tom, že nemusí být zřejmé, k čemu všemu se má, resp. musí vyjadřovat rozkladová komise. Celý článek

Problematika retroaktivity právních předpisů

 

V tomto článku bych se chtěl blíž pozastavit nad problematikou retroaktivity právních předpisů. V praxi dohledových správních orgánů totiž bývá v určitých případech poměrně sporné, jak a zda vůbec by měla být sankcionována taková jednání, která se dostala do rozporu s právem teprve po přijetí změny určité právní úpravy. Celý článek

Zákon o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a jeho aplikace v praxi

 

Co nového přinesl zákon č. 420/2004 Sb. a jeho následné novelizace? Týká se tento zákon také městských částí a městských obvodů územně členěných statutárních měst? Mají územní samosprávné celky možnost volby způsobu přezkoumání hospodaření? Jaká jsou práva a povinnosti dotčených subjektů? Kdo je odpovědný za provedení nápravy? Jaké zde hrozí sankce? Jaký je vztah zákona č. 420/2004 Sb. ke správnímu řádu? Celý článek

Stížnosti vyřizované obcemi

 

Podle jakým předpisů vyřizují obce stížnosti? Jakým způsobem byly vyřizovány stížnosti před 1. lednem 2006? Jakým způsobem jsou vyřizovány stížnosti po 1. lednu 2006? Jaké je postavení osob, které uplatnily stížnost? Jak postupovat při nedostatečném vyřízení stížnosti? Lze očekávat další vývoj v právní úpravě stížností? Celý článek

Takzvaná dozorová novela (zákon č. 234/2006 Sb.) nejen o dozoru

 

Můj příspěvek bych chtěl věnovat zákonu č. 234/2006 Sb., neboli zákonu, kterým se mění zákony o obcích, o krajích, o hlavním městě Praze a některé další zákony, který bývá označován jako tzv. dozorová novela. „Dozorová“ proto, neboť jejím hlavním cílem mělo být sjednocení právní úpravy dozoru nad územními samosprávnými celky v České republice, a to jak po stránce hmotněprávní tak po stránce procesní. Tento zákon se však nedotýká pouze této problematiky, ale rovněž celé řady dalších otázek, které nebývají ve světle nové úpravy dozoru a kontroly tak zřejmé. Považuji proto za vhodné alespoň stručně připomenout rovněž tyto další změny v úpravě územních samosprávných celků, které nastaly od 1. července 2006. Jedná se nejen o navrácení historických označení město a městys některým obcím, ale také o odstranění některých nedostatků dosavadní právní úpravy, změnu podmínek pro označení názvů obcí, jejich částí, ulic a veřejných prostranství v jazyce národnostní menšiny, úpravu odměňování členů zastupitelstva obce při skončení jejich funkčního období nebo rozšíření počtu statutárních měst v České republice. Celý článek

Trestní sankce pro právnické osoby

 

Podle návrhu nové právní úpravy, která byla nedávno schválen vládou, by měla být do právního řádu České republiky zavedena trestní odpovědnost právnických osob. Následující text se proto pozastaví u toho, co tento návrh přináší, a jaké sankce a za jakých podmínek mohou být právnickým osobám uloženy. Celý článek

Veřejnoprávní smlouvy

 

Předmětem tohoto článku je problematika veřejnoprávních smluv v českém právu. Pozornost bude věnována nejen jejich obecné charakteristice a úpravě v zákoně č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., ale také některým sporným ustanovením, která tato úprava přináší. Pro názornost považujeme za vhodné pozastavit se blíže také nad hranicí mezi subordinační veřejnoprávní smlouvou a smlouvou podle § 261 odst. 2 obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „ObZ“) a demonstrovat tyto poznatky na konkrétním případě, který byl před nedávnem předmětem mnoha diskusí a sporů. Celý článek

Právní pozadí penzijní reformy

23. květen 2011  

Následujících několik měsíců ukáže, zda se řadu let diskutovaná reforma penzijního systému stane skutečností, nebo zda zůstane pouze teoretickou úvahou a lákavým volebním heslem. Tak jako tak se však zřejmě již letos uskuteční tzv. malá penzijní reforma reagující na nález Ústavního soudu a přinášející první větší úpravy penzijního systému. Celý článek

Monitoring domácí legislativy - únor 2011

28.leden 2011  

Předpisy, u kterých bylo zahájeno připomínkové řízení. Předpisy, které byly předloženy na jednání vlády a další. Celý článek

Monitoring domácí legislativy - březen 2011

30.únor 2011  

Přehled zahrnuje návrhy zákonů, nařízení vlády a vyhlášek ústředních správních úřadu, které byly zaslány v příslušném měsíci do meziresortního připomínkového řízení, a které byly již předloženy na jednání vlády. Celý článek

Monitoring domácí legislativy - duben 2011

29.březen 2011  

Přehled zahrnuje návrhy zákonů, nařízení vlády a vyhlášek ústředních správních úřadu, které byly zaslány v příslušném měsíci do meziresortního připomínkového řízení, a které byly již předloženy na jednání vlády Celý článek

Monitoring domácí legislativy - květen 2011

20.květen 2011  

Předpisy, u kterých bylo zahájeno připomínkové řízení. Předpisy, které byly předloženy na jednání vlády a další. Celý článek

Neústavnost uchovávání provozních a lokalizačních údajů mobilními operátory

17.červen 2011  

Ústavní soud zrušil tzv. šmírovací část zákona o elektronických komunikacích, která umožňovala získávat celou řadu citlivých údajů prostřednictvím mobilního telefonu. Následující text se pozastaví u toho, co tato část zákona stanovila, proč byla zrušena a co to vlastně bude do budoucna znamenat. Celý článek

Možnosti obecně závazných vyhlášek při regulaci hazardu

14. září 2011  

Důležitý milník pro regulaci hazardu prostřednictvím obecně závazných vyhlášek představuje nález Ústavního soudu ze dne 14. června 2011. Ten připustil, aby obce mohly rozhodovat o umístění videoloterijních terminálů. Následující text se pozastaví nad tím, co tento nález pro praxi znamená a jaké jsou tedy možnosti obce při regulaci hazardu na jejich území. Celý článek

Sledování mobilních telefonů omezeno nálezem Ústavního soudu

24. leden 2012  

Ústavní soud navázal na své dřívější rozhodnutí omezující přístup orgánů činných v trestním řízení k údajům získaným mobilními operátory a tento přístup s ohledem na nedostatečnost právní úpravy zrušil úplně. V následujícím textu proto popíšu, o jaké údaje se zde jedná, jak je tato problematika právně řešena a jaké důsledky může nález Ústavního soudu v této věci mít. Celý článek

Sledování mobilních telefonů omezeno nálezem Ústavního soudu

 

Ústavní soud navázal na své dřívější rozhodnutí omezující přístup orgánů činných v trestním řízení k údajům získaným mobilními operátory a tento přístup s ohledem na nedostatečnost právní úpravy zrušil úplně. V následujícím textu proto popíšu, o jaké údaje se zde jedná, jak je tato problematika právně řešena a jaké důsledky může nález Ústavního soudu v této věci mít. Celý článek

Právní překážky při odvolávání vedoucích státních zástupců

29.březen 2012  

V souvislosti se zrušením odvolání vrchního státního zástupce JUDr. Vlastimila Rampuly soudem byla znovu otevřena otázka, jakým způsobem a zda vůbec je možné odvolat vedoucí státní zástupce. V následujícím textu se proto pozastavím u toho, jaké dnes existují právní překážky při odvolávání vedoucích státních zástupců a jakým způsobem by je bylo možné do budoucna překonat. Celý článek

(Ne)možnost zavedení celostátního referenda

27.duben 2012  

procesu se již několikrát objevila snaha o zavedení celostátního referenda, nicméně tato snaha zatím nikdy nezískala dostatečnou politickou podporu. Tím, zda ji získá nyní, a pokud ano, jaká by mohla být jeho podoba, se budu zabývat v tomto příspěvku, který reaguje na schválení návrhu zákona o celostátním referendu vládou. Celý článek

Zákon o evropské občanské iniciativě

27.červenec 2012  

Dne 12. června 2012 nabyl účinnosti zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. V tomto článku bych se chtěl pozastavit nad tím, co tento nový zákon vlastně přináší a nakolik je jeho existence skutečně smysluplná a nezbytná. Celý článek

Přípustnost trestu zákazu výkonu politické funkce

10.září 2012  

Nedávným rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 5 došlo, zatím nepravomocně, k uložení desetiletého trestu zákazu poslanecké činnosti pro poslance Věcí veřejných Jaroslava Škárku. Je však otázkou, na kterou se budu snažit v tomto článku odpovědět, jestli je uložení takového zákazu, resp. omezování politických funkcí (například též v případě členů zastupitelstva) touto cestou vůbec možné. Celý článek

Právní nástroje ochrany před alkoholem

22.říjen 2012  

Nedávná „prohibice“ spočívající v zákazu prodeje a vývozu „tvrdého“ alkoholu (lihovin o obsahu etanolu nad 20 %) vyvolala otázku, jaké jsou nebo by mohly být další možné nástroje regulující nakládání s lihovinami. Ty by zřejmě mohly být přísnější než dosud, ale současně ne tak „drastické“ jako jejich téměř úplný zákaz. Celý článek

Možné důsledky senátních voleb pro Ústavní soud

28.listopad 2012  

Úspěch levice v senátních volbách může znamenat nejen její posílení v oblasti legislativní, ale rovněž možnost více ovlivňovat další pravomoci, které přísluší Senátu. Jednou z nich je vyslovování souhlasu se soudci Ústavního soudu. Celý článek

Nová úprava kolektivního investování

20.prosinec 2012  

Kvalitu podnikatelského prostředí v České republice ovlivňuje nejen podoba právní úpravy, ale též četnost a rozsah jejích změn. Jedna z poměrně velkých změn čeká v roce 2013 rovněž problematiku kolektivního investování, která by měla být regulována zcela novým zákonem. Na to, co tento zákon přinese a jaké mohou být jeho silné či slabé stránky, bych chtěl poukázat v následujícím textu. Celý článek

Amnestie na Slovensku

29.leden 2013  

Dvacátým výročím vzniku samostatného státu nebyla odůvodňována amnestie pouze v České republice, ale rovněž na Slovensku. Je proto na místě pozastavit se alespoň krátce u této slovenské amnestie a shrnout, koho se vlastně týká a jak je na Slovensku vnímána. Celý článek

Podoba prezidentské volby v České republice, na Slovensku a v Rakousku

27.březen 2013  

Při nedávné prezidentské volbě byly mimo jiné diskutovány otázky, nakolik je naše právní úprava této volby dokonalá a zda v tomto ohledu nejsou některé zahraniční úpravy přesnější. Celý článek

Některé právní otázky spojené s využíváním datových schránek

25.duben 2013  

Tento článek se věnuje některým právním otázkám spojeným s využíváním datových schránek a týkajícím se například toho, zda je možné zvolit si jiný způsob doručení, jak nahlížet na případy, kdy má osoba datových schránek více, zda musí být elektronická zpráva zasílaná prostřednictvím datové schránky podepsaná el. podpisem apod. V zájmu bezproblémového používání datových schránek se na tyto otázky snaží autor odpovědět nejen s ohledem na své vlastní praktické zkušenosti, ale zejména s ohledem na přibývající soudní judikaturu k této problematice. Celý článek

Zrušení nadstandardů ve zdravotnictví

30.září 2013  

Nedávným nálezem Ústavního soudu došlo mimo jiné ke zrušení právní úpravy umožňující připlácení za tzv. nadstandardy. Měli bychom se proto pozastavit u toho, proč došlo k jejich zrušení a jaké bude mít tento nález důsledky pro poskytování zdravotní péče v České republice. Celý článek

Ústavněprávní problémy při sestavování vlády

22.listopad 2013  

Povolební vývoj nás vede k zamyšlení nad tím, jaké problémy mohou nastat při sestavování nové vlády. V následujícím textu bych se chtěl proto věnovat tomu, jakými pravidly je tento proces limitován a zda lze tato pravidla považovat za dostatečná. Celý článek

Daňové změny od roku 2014

20.prosinec 2013  

Je standardem posledních let, že se rok co rok mění právní úprava daní. Ne jinak tomu bude i v roce 2014, kdy dochází k řadě změn hned v několika daňových zákonech. Tomu, o jaké změny se jedná a nakolik jsou zásadní, se budu věnovat v následujícím textu. Celý článek

Nový zákon o kontrole a správní řád

26.květen 2014  

Dne 24. dubna 2014 proběhl na vysoké škole CEVRO Institut odborný seminář týkající se nového zákona o kontrole a jeho uplatnění v praxi. Vedle příspěvků JUDr. Vedrala (o působnosti nového zákona o kontrole), JUDr. Svobody (o právním významu protokolu o kontrole) nebo JUDr. Vetešníka (o správních deliktech podle zákona o kontrole) zazněl rovněž příspěvek týkající se vztahu zákona o kontrole a správního řádu. Tento poslední příspěvek bych Vám chtěl nyní na následujících stránkách ve zkrácené podobě přiblížit. Celý článek

Pár poznámek z praxe rozkladových komisí

25.září 2014  

V následujícím textu bych se chtěl pozastavit nad některými skutečnostmi týkajícími se činnosti rozkladové komise. Vedle charakteristiky této komise bych chtěl poukázat také na některé problémy, s nimiž se rozkladové komise v praxi potýkají a které jsem i já sám musel ve své dosavadní praxi (poznamenané působením v několika rozkladových komisích) řešit. Celý článek

Změny v přestupkovém zákoně

30.září 2015  

S účinností od 1. října 2015 dojde v oblasti přestupkového práva k celé řadě změn. Mimo jiné vznikne nová evidence přestupků (byť pouze pro vybrané přestupky) nebo se prodlouží doposud často kritizovaná jednoroční lhůta pro zánik odpovědnosti za přestupek na dva roky. Celý článek