Možnosti obecně závazných vyhlášek při regulaci hazardu

14. září 2011   Autor :  Luboš Jemelka

Důležitý milník pro regulaci hazardu prostřednictvím obecně závazných vyhlášek představuje nález Ústavního soudu ze dne 14. června 2011. Ten připustil, aby obce mohly rozhodovat o umístění videoloterijních terminálů. Následující text se pozastaví nad tím, co tento nález pro praxi znamená a jaké jsou tedy možnosti obce při regulaci hazardu na jejich území.

Vítězné tažení Chrastavy

Město Chrastava korunovalo svůj boj s hazardem 14. června 2011 úspěchem u Ústavního soudu. Poté co v minulosti výrazně omezilo počet běžných výherních hracích přístrojů, zaplnily jejich místo interaktivní videoloterijní terminály (dále jen „VLT“). Rovněž na ně se pokusila uplést bič v podobě obecně závazné vyhlášky, ale Ministerstvo vnitra s tímto postupem nesouhlasilo a navrhlo Ústavnímu soudu její zrušení. Podle názoru Ministerstva vnitra totiž stanovením míst, na kterých mohou být VLT provozovány, porušilo svoji věcnou působnost a neoprávněně tak zasáhlo do působnosti Ministerstva financí.

Ústavní soud ovšem uznal, že obec je na svém území oprávněna VLT regulovat také. Mimo jiné uvedl: „Pravomoc obcí stanovit obecně závaznou vyhláškou místa, na nichž mohou být VLT v obci provozovány, nikterak nezpochybňuje pravomoc Ministerstva financí vydávat rozhodnutí o povolení dle § 50 odst. 3 loterijního zákona.“

Povolování hazardu a možnosti obecně závazné vyhlášky

Základem právní úpravy „hazardu“ je v České republice zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „loterijní zákon“). Vedle tohoto existuje i obecná možnost regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci podle § 10 písm. a) zákona o obcích (kam spadá nepochybně i hazard), nicméně tato možnost je vázána pouze na činnosti na „veřejných prostranstvích“, tedy nikoli v jednotlivých hernách.

Podle loterijního zákona platí, že povolení k provozování hracích přístrojů, které zákon optimisticky označuje jako „výherní“, vydává zpravidla obecní úřad (má-li být jejich provozovatelem obec, činí tak krajský úřad a u kasin a hracích přístrojů na cizí měnu Ministerstvo financí). Obecní úřad navíc povoluje loterie do 200 000 Kč a tomboly do 50 000 Kč. Naproti tomu Ministerstvo financí vydává povolení k provozování kursových sázek, sázkových her v kasinu a také VLT.

Loterijní zákon výslovně připouští, že obec může stanovit obecně závaznou vyhláškou, že výherní hrací přístroje mohou být provozovány pouze na místech a v čase vyhláškou určených, nebo stanovit, na kterých veřejně přístupných místech v obci je provozování výherních hracích přístrojů zakázáno. Sporné však bylo, co všechno lze zahrnout pod pojem „výherní hrací přístroj“.

Podle § 17 loterijního zákona se výherním hracím přístrojem rozumí kompaktní, funkčně nedělitelné a programově řízené technické zařízení s ovládáním určeným pouze pro jednoho hráče. Podle názoru Ministerstva vnitra je charakteristickým znakem těchto přístrojů jejich samostatnost, která umožňuje hrát nastavenou hru, aniž by bylo nutné spojit výherní hrací přístroj s dalším zařízením (jako je tomu u VLT).

Ústavní soud sice souhlasil s tím, že VLT nelze podřadit pod výherní hrací přístroj podle § 17 odst. 1 loterijního zákona, současně však dodal, že jej lze podřadit pod § 2 písm. e) tohoto zákona (ten pod tyto přístroje zahrnuje i jakákoliv zařízení podobná hracím přístrojům). Právě z tohoto pojetí vycházel s ohledem na účel, jenž byl tímto ustanovením sledován, tj. prosazení ochrany místních záležitostí veřejného pořádku. Nedochází tím k přebírání rozhodování o povolení VLT, ale ke stanovení určitých mantinelů, v nichž se musí rozhodování Ministerstva financí pohybovat.

Očekávaný vývoj

K uvedenému nálezu Ústavního soudu je třeba dodat, že ani on nezaručuje obcím možnost zakazovat VLT úplně, protože zákazy a omezení v obecně závazných vyhláškách musí být (dle dřívější judikatury ÚS) co nejkonkrétnější.

Ministerstvo financí na tento nález reagovalo vyjádřením, že vítá jednoznačnější vymezení pravomocí obcí. K tomu dodalo, že v současnosti připravovaná změna loterijního zákona by měla z pohledu Ústavního soudu vycházet a respektovat jej. Do budoucna se dá očekávat, že stejnou cestou jako město Chrastava se vydají i další obce. Jako jedno z prvních reagovalo město Brno, které téměř obratem přijalo vyhlášku zakazující provozovat hrací automaty, včetně VLT, v blízkosti škol, nemocnic a kostelů. I další obce budou moci nyní prokázat, zda preferují omezení hazardu nebo výnos z poplatků za provozovaný výherní hrací přístroj či jiné herní zařízení. K možným výnosům lze ovšem dodat, že hazard zpravidla přispívá k vyšší míře kriminality a dalším sociopatologickým jevům, se kterými se pak obce musí potýkat a na jejichž omezení musí vydávat nepoměrně větší finanční prostředky.