Přípustnost trestu zákazu výkonu politické funkce

10.září 2012   Autor :  Luboš Jemelka

Nedávným rozhodnutím Obvodního soudu pro Prahu 5 došlo, zatím nepravomocně, k uložení desetiletého trestu zákazu poslanecké činnosti pro poslance Věcí veřejných Jaroslava Škárku. Je však otázkou, na kterou se budu snažit v tomto článku odpovědět, jestli je uložení takového zákazu, resp. omezování politických funkcí (například též v případě členů zastupitelstva) touto cestou vůbec možné.

Soudce Šott otevřel Pandořinu skříňku

Trestní zákoník ve svém § 73 obecně stanoví, že soud může uložit trest zákazu činnosti na jeden rok až deset let, dopustil-li se pachatel trestného činu v souvislosti s touto činností. Tento trest spočívá v tom, že se odsouzenému po dobu výkonu tohoto trestu zakazuje výkon určitého zaměstnání, povolání nebo funkce či takové činnosti, ke které je třeba zvláštního povolení nebo jejíž výkon upravuje jiný právní předpis.

Na základě tohoto ustanovení byl dne 13. 4. 2012 uložen poslanci Jaroslavu Škárkovi trest „zákazu výkonu funkce poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na dobu 10 roků“. Jako odůvodnění k tomu bylo rozhodnutím uvedeno, že se obžalovaný dopustil trestného činu v přímé souvislosti se svou poslaneckou funkcí a jeho kriminální jednání, učiněné ve snaze dosáhnout politických cílů v rámci své poslanecké funkce, bylo natolik hanebné, že veřejný zájem naléhavě vyžaduje, aby mu bylo zabráněno i nástroji trestního práva v dalším působení v této funkci. Toto rozhodnutí však vyvolalo dle mého názoru oprávněné diskuse o tom, zda je možné v případě poslance trest zákazu výkonu funkce poslance vůbec uložit. Ústava, která vymezuje důvody pro zánik mandátu poslance, totiž s ničím takovým nepočítá. Předseda trestního senátu Šott tím tedy otevřel pomyslnou Pandořinu skříňku a vyvolal diskuse o přípustnosti tohoto trestu.

Podle soudce Šotta by tímto rozhodnutím mandát poslance Škárky sice zaniknout automaticky neměl, nicméně pokud by toto rozhodnutí nabylo právní moci, nebude moci svůj mandát vykonávat. Podle některých názorů lze dokonce dovozovat i zánik poslaneckého mandátu za předpokladu, že by se ztráta trestní „zachovalosti“ podřadila pod ztrátu volitelnosti poslance.

Převažující názory k tomuto problému jsou však takové, že uložení zákazu činnosti v tomto případě možné není. Jak poukázali někteří odborníci na ústavní právo (prof. Pavlíček, doc. Kysela, JUDr. Wagnerová a další), podmínky pro zánik mandátu poslance stanovené Ústavou nelze rozšiřovat soudním rozhodnutím a zákaz politické činnosti by mohl znamenat protiústavní zásah do politických práv. Bez ohledu na to, jestli trestní zákoník hovoří v případě tohoto trestu rovněž o zániku „funkce“ nebo nikoli, nemůže jít nad rámec Ústavy, coby předpisu vyšší právní síly.

Obdobný případ zastupitelů

Osobně s názory zpochybňujícími přípustnost zákazu výkonu funkce poslance souhlasím a na jejich podporu bych odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 23. 1. 2007, č.j. 4 Tz 167/2006. Toto rozhodnutí se sice nezabývalo uložením zákazu výkonu funkce poslance, ale zákazem výkonu funkce člena zastupitelstva kraje. Vyplývá z něj, že pachateli trestného činu nelze uložit zákaz výkonu funkce člena zastupitelstva územních samosprávných celků. Takovým rozhodnutím by totiž bylo zasaženo do právních předpisů upravujících vznik a zánik mandátu členů zastupitelstev a znamenalo by odnětí pasivního volebního práva. I když se v tomto případě nejednalo o rozpor s Ústavou (ta zánik mandátu zastupitelů neřeší), nebyl zde podle názoru Nejvyššího soudu takový zákaz (prostřednictvím zákazu činnosti) do politické funkce možný, protože by byl v rozporu s dalšími právními předpisy. Pro úplnost však musím dodat, že v případě zastupitelů by bylo přípustné uložit nepodmíněný trest odnětí svobody, na základě kterého jejich mandáty (vzhledem ke ztrátě jednoho ze zákonných předpokladů volitelnosti) končí.

Možná řešení do budoucna

I když tedy mezi odbornou veřejností převažuje názor, že uložení zákazu výkonu funkce poslance není z pohledu dnešní právní úpravy zřejmě vůbec možné, ozývají se současně hlasy volající po tom, aby to do budoucna možné bylo. Již v minulosti byl projednáván senátní návrh zákona, který to umožnit měl, nicméně se jej nepodařilo prosadit. Nyní jsou připravovány návrhy další, a to jak návrh, který by řešil přímo uvedenou situaci, tak také návrh, který by měl řešit i další důvody zániku mandátu poslance, například kvůli změně jeho politické příslušnosti během volebního období. Osobně bych přijetí této úpravy doporučoval, aby se v tomto článku uvedené pochybnosti o možnostech zákazu výkonu funkce odstranily a do budoucna je již nebylo třeba znovu řešit.